انواع روتور شيشه ٥ و ٤ كشو ، هاي گلاس چرخ دار(پرتابل)به همراه كابل و داري پريز برق
@dentalmark